Anunț examenului de promovare a personalului contractual - Căminul pentru Persoane Vârstnice

ANUNŢ

 

 privind organizarea în data de 27 octombrie 2023 a examenului de promovare a personalului contractual în treaptă imediat superioară din cadrul Compartimentului Socio-Medical

 

  Având în vedere prevederile:

 ·        art.72, alin. (2) din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

·        art.554 alin.(1)-(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 ·        art.31 alin.(2)-(8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 ·        procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice P.O.02,12-Editia I, Revizia 2.

 Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea organizează în data de 27.10.2023, ora 1000, la sediul din str. Ostroveni, nr.97, Râmnicu Vâlcea, examen de promovare în treaptă  imediat superioară a personalului contractual, respectiv 1 (un) post din instructor de ergoterapie (M) în instructor de ergoterapie principal (M).

 Condiţii de participare la examen:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art 72 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, respectiv:

 ·                  să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut;

 ·                  să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea din strada Ostroveni, nr. 97 pana la data de 20.10.2023, ora 14.00

 și conține în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituției;

   

 • Adeverinţe eliberate de angajator din care să reiasă vechimea în treapta profesională din care promovează;

  

 • Copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

 

Perioada de depunere a dosarelorîn 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului privind organizarea examenului.

 Examenul constă în:

 • proba scrisă – 27.10.2023, ora 1000, la sediul instituției din Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni, nr. 97, jud. Vâlcea.

   Bibliografia pentru examenul de promovare-Compartiment socio-medical:

 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 189/31.05.2022;

 2. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale - Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare;

 5. Terapii ocupaționale și arte combinate: repere creative, Autori: Maria Dorina Pasca și Erzsebet Banga, Editura University Press Tirgu Mures 2016.

Tematica pentru examenul de promovare-Compartiment socio-medical:

  

1.     Atribuțiile instructorului de ergoterapie conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea;

 

2.     Capitolul II - „ Servicii şi beneficii sociale” din Legea nr. 17/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

3.     Capitolul III – „Sistemul de servicii sociale” din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 

4.     Evaluarea si planificarea (standardele 1-2) din sectiunea I, subsectiunea II din Anexa 1 a Ordinului nr. 29/2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

5.     Terapii ocupaționale și arte combinate: repere creative din care:

 

Capitolul 1 -1.2 Ergoterapia

 Capitolul 2 : 

         2.1 Artele combinate în activitatea de dezvoltare personală

         2.2  Terapia prin arte combinate

Rezultatul examenului de promovare se afișează la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni, nr. 97, jud. Vâlcea, precum și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obținut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 Calendarul de desfăşurare a examenului de promovare:

 -09.10.2023 - afişare anunţ examen;

-20.10.2023 - ora 14.00, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de examen;

 -23-24.10.2023 - selecţia dosarelor de examen şi afişarea rezultatelor;

 -25.10.2023 - depunere contestaţii selecţie dosare;

-26.10.2023 - soluţionare contestaţii selecţie dosare;

 -27.10.2023 - proba scrisă- ora 1000;

 -30.10.2023 - afişare rezultate proba scrisă;

 -31.10.2023 - depunere contestaţii proba scrisă;

 -01.11.2023 - soluţionare contestaţii proba scrisă;

 -02.11.2023 - comunicare rezultat final.  

  

Relații suplimentare privind condițiile de participare la examen și bibliografia se pot obține la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni, nr. 97, jud. Vâlcea, de la secretarul comisiei de examen, doamna Sofilca Mihaela-Lidia, inspector de specialitate, Compartiment Financiar-Contabilitate, telefon 0350412053.

 

 

 

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

  Nr. crt.

  Numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la examen1

  Functia actuala

  Functia in care promoveaza

  Rezultatul verificarii dosarului

  1

  1599/13.10.2023

  Instructor de ergoterapie (M)

  Instructor de ergoterapie principal (M)

  ADMIS

  1In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele obtinute de candidati la probele examenului, precum si afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor si a rezultatelor finale ale examenului se realizeaza folosindu-se numarul de inregistrare atribuit dosarului de inscriere la examen pentru fiecare candidat.

  Candidatul declarat “admis” va sustine proba scrisa in data de 27.10.2023, ora 1000, la sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Râmnicu Vâlcea.

          Afisat azi 23 octombrie 2023, ora 1400.

   

   SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

  Sofilca Mihaela-Lidia

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Nr.

  crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen1

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat proba scris

  Observații

  1

  1599/13.10.2023

  70,00

  ADMIS

  -

   1În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele examenului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale examenului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat.

   Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise a examenului, la sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Ramnicu Valcea.

   Afișat azi 30 octombrie 2023, ora 1400.

   

  SECRETARUL COMISIEI DE EXAMINARE,

  Mihaela SOFILCA

 • Rezultatul final:

   

  Nr.

  crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen1

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj final

  Rezultat final

  1

  1599/13.10.2023

  70,00

  70,00

    ADMIS

  1În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

   Afişat azi 02.11.2023, ora 13.00 la sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Ramnicu Valcea, situat în str. Ostroveni, nr.97 și pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea la secțiunea Concursuri și examene. 

    

  SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

  Sofilca Mihaela

Citit de 868 ori Ultima modificare facută Joi, 02 Noiembrie 2023 14:05
Top