ANUNȚ concurs -Căminul pentru persoane Vârstnice 11 iunie 2024

Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor posturi vacante, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 11 iunie 2024, ora 0900 de:

- INFIRMIER – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL –2 POSTURI

Durata normală a timpului de lucru 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, repartizarea programului de muncă se face în 3 schimburi (07-15, 15-23, 23-07) pentru infirmiere.


DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) formular de înscriere la concurs (model prevăzut la anexa nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței este prevăzut la anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022);
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, inclusiv copie certificat într-un grad de handicap, dacă este cazul;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea -Compartimentul Financiar-Contabilitate, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni nr. 97, jud. Vâlcea, ultima zi de depunere fiind 31 mai 2024, ora 14.00 sau online la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0350412053.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

CONDIȚII GENERALE:

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin (1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare :
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
PENTRU POSTUL DE INFIRMIER – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL – 2 POSTURI:
- Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale;
- Condiţii de vechime: minim 1(unu) an vechime în muncă;
- Atestat/curs infirmier;

BIBLIOGRAFIE CONCURS, PENTRU POSTUL DE INFIRMIER – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL:
1. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 189/31.05.2022;
2. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
5. Ghid de nursing (Vol.I), Autor Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romanesca, Anul 2018.

TEMATICĂ CONCURS, PENTRU POSTUL DE INFIRMIER – COMPARTIMENT SOCIO-MEDICAL:
1. Atribuțiile infirmierului conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea;
2. Răspunderea disciplinară, conform Codului muncii;
3. Obligațiile angajatorilor, obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
4. Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3, conform Ordinului nr.1226 din 3 decembrie 2012;
5. Ghid de nursing (Vol.I), din care :
I) Nevoia de a bea și a manca
1) Definiție;
2) Alimentarea pacientului;
3) Alimentarea activă la pat în decubit lateral stâng;
4) Alimentarea activă în salon la pat;
5) Alimentarea pasivă-servirea mesei.
II) Nevoia de a se mișca și a avea o bună postură
1) Definiție;
2) Pacient cu imobilitate-intervenție;
3) Pacient cu postura inadecvată-intervenție.
III) Nevoia de a se îmbraca și dezbraca
1) Definiție;
2) Îmbrăcarea și dezbrăcarea.
IV) Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele și mucoasele
1) Definiție;
2) Toaleta pacientului –generalități.

ATRIBUȚIILE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI PENTRU POSTUL DE INFIRMIER:
Îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical.
1. planifică activitatea de îngrijire a persoanei îngrijite corespunzător vârstei și regimurilor recomandate cu respectarea normelor igienico-sanitare;
2. stabilește corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluentă;
3. efectuează igienizarea spațiilor în care se află persoana îngrijită (cameră și dependințe) conform normelor igienico sanitare;
4. răspunde de curățenia și dezinfecția sectorului repartizat respectând legislația în vigoare.
5. efectuează îngrijiri de igienă corporală a persoanei îngrijite;
6. menține igiena lenjeriei persoanei îngrijite:
7. colectează și transportă lenjeria și rufele murdare;
8. respectă modul de colectare și ambalare a lenjeriei murdare în funcție de gradul de risc conform codului de procedură;
9. asigură transportul lenjeriei murdare la spălătorie; preia rufele curate de la spălătorie;
10. transportă alimentele de la oficiu/bloc alimentar la patul persoanei îngrijite;
11. transportă alimentele de la oficiu/bloc alimentar la masă atunci când se solicită acest lucru;
12. alimentele sunt transportate respectând cu rigurozitate regulile de igienă;
13. distribuirea alimentelor la patul bolnavului se face respectând dieta indicată;
14. transportarea şi manipularea alimentelor se face folosind echipamentul pentru servirea mesei, special destinat acestui scop (halat,mănuși de bumbac...) cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;
15. înlătură resturile alimentare pe circuitul stabilit;
16. ajută persoana îngrijită la activitatea de hrănire și hidratare;
17. sprijinul necesar hrănirii persoanei îngrijite se acordă pe baza evaluării autonomiei personale în hrănire şi a stării de sănătate a acesteia;
18. alimentarea persoanei îngrijite dependente se face sub supravegherea asistentei medicale de salon;
19. igienizează vesela persoanei îngrijite;
20. ajută persoana îngrijită la satisfacerea nevoilor fiziologice;
21. persoana îngrijită este ajutată/asistată cu calm la satisfacerea nevoilor fiziologice;
22. efectuează mobilizarea;
23. comunică cu persoana îngrijită folosind forma de comunicare adecvată și utilizând un limbaj specific;
24. limbajul utilizat respectă, pe cât posibil, specificul mediului din care provine persoana îngrijită și este adecvat dezvoltării sociale şi educaţionale ale acesteia;
25. la terminarea programului de lucru va preda pacienții infirmierei din următorul schimb pentru a se asigura de continuitatea îngrijirilor;
26. ajută la transportul persoanelor îngrijite;
27. însoțește persoana îngrijită în vederea efectuării unor investigații;
28. transportarea persoanei îngrijite se face cu grijă, adecvat specificului acesteia;
29. aşteptarea finalizării investigaţiilor persoanei îngrijite se face cu corectitudine şi răbdare;
30. ajută la transportul persoanelor decedate;
31. dezinfecţia spaţiului în care a survenit decesul se efectuează prompt, respectând normele igienico-sanitare;
32. respectă circuitele funcționale în cadrul unității (personal sanitar /bolnavi /aparținători /lenjerie /materiale sanitare /deșeuri);
33. respectă atribuțiile legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale;
34. serviciile sunt oferite cu promptitudine, conform cu cerința de calitate a pacientului;
35. respectă secretul profesional și « Codul etic al personalului contractual » ;
36. situațiile neplăcute sunt tratate cu calm, pe prim plan fiind grija față de pacient;
37. evită situațiile conflictuale și toate acţiunile care au drept scop binele vârstnicilor şi apărarea intereselor acestora;
38. purtarea cuviincioasă cu vârstnicii, atât din punct de vedere verbal cât şi din punct de vedere nonverbal, reprezintă fundamentul oricărei acţiuni a lucrătorului din cămin;
39. respectă și aplică normele prevăzute privind prevenirea și combaterea infecțiilor nozocomiale;
40. aplică Normele de instruire pe linia siguranței și securității în muncă şi a apărării împotriva incendiilor;
41. poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;
42. declară imediat asistentei coordonatoare orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale;
43. își desfășoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice și funcționale;
44. nu are dreptul să dea relații privind starea rezidentului;
45. dezvoltarea profesională în corelație cu exigențele postului:Autoevaluare/cursuri de pregătire/perfecționare;
46. respectă îndeplinirea condițiilor de igienă individuală efectuând controlul periodic al stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile și înlăturarea pericolului declanșării unor epidemii (viroze respiratorii, infecții cutanate, diaree, tuberculoză,etc.).
47. respectă regulamentul intern al unității;
48. respectă programul de lucru, programul turelor de serviciu și programarea concediului de odihnă;
49. se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși de secție;
50. la începutul și sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezență;
51. respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență timpul de muncă;
52. în funcție de nevoile secției va prelua și alte sarcini;
53. execută orice alte sarcini stabilite în fişa postului de către medic;
54. promovează activitatea și imaginea Căminului;
55. răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate unităţii prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

CALENDARUL DE DESFAȘURARE A CONCURSULUI:
 20.05.2024 - afişare anunţ concurs;
 31.05.2024 - ora 14.00, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 03-04.06.2024 - selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;
 05.06.2024 - depunere contestaţii selecţie dosare;
 06.06.2024 - soluţionare contestaţii selecţie dosare;
 11.06.2024 - proba scrisă- ora 09.00, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea;
 12.06.2024 - afişare rezultate proba scrisă;
 13.06.2024 - depunere contestaţii proba scrisă;
 14.06.2024 - soluţionare contestaţii proba scrisă;
 17.06.2024 - proba interviu- ora 09.00, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea;
 18.06.2024 – afișare rezultate proba interviu ;
 19.06.2024 - depunere contestaţii proba interviu;
 20.06.2024 - soluţionare contestaţii proba interviu;
 21.06.2024 - comunicare rezultate finale concurs.


DIRECTOR,                        Întocmit,
Dr. Felicia CALINESCU        Mihaela Șofîlcă

Etape Concurs

 • Rezultate probă selecție dosare:

   

  Pentru posturile de INFIRMIER – Compartiment Socio-Medical - Căminul pentru Persoane Vârstnice  Râmnicu Vâlcea – 2 posturi

  Nr.crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1

  Funcţia

  Rezultatul selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  977/23.05.2024

  INFIRMIER

  ADMIS

  -

  2

  1009/31.05.2024

  INFIRMIER

  ADMIS

  -

   

  1În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

   

  Candidatii declarati “admisi” se vor prezenta la proba scrisă în data de 11.06.2024, ora 09.00  la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea din str. Ostroveni, nr.97.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.

  Afişat astăzi 04.06.2024, ora 10.00 la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, situat în str. Ostroveni, nr.97 și pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea la secțiunea Concursuri și examene. 

   

  PRESEDINTE COMISIE DE CONCURS,              SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

        Dr. Calinescu Felicia                                              Sofilca Mihaela-Lidia

   

                                                                           

 • Rezultate probă scrisă/practică:

  Pentru posturile de infirmier  la Compartimentul Socio-Medical – 2 posturi

  Nr.

  crt.

  Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1

  Punctajul obținut la proba scrisă

  Rezultat probă scrisă

  Observaţii

  1

  977/23.05.2024

  83,00

  ADMIS

  -

  2

  1009/31.05.2024

  68,00

  ADMIS

  -

  1În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr.95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

   

  Candidații care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă se vor prezenta la proba INTERVIU ce va avea loc în data de 17.06.2024, ora 09.00 la sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Ramnicu Valcea.

             Candidații nemultumiți pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise a concursului, la sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Ramnicu Valcea.

            Afişat azi 12.06.2023, ora 10.00 la sediul Caminului pentru Persoane Varstnice Ramnicu Valcea, situat în str. Ostroveni, nr.97 și pe site-ul pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea la secțiunea Concursuri și examene. 

   

   

  PRESEDINTE COMISIE DE CONCURS,

  Dr. Calinescu Felicia

   

   

   

                                                                                        SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

                                                                                               Sofilca Mihaela-Lidia

   

Citit de 572 ori Ultima modificare facută Miercuri, 12 Iunie 2024 11:04
Top